Všeobecné obchodné podmienky VOP

I.  Základné ustanovenia

1.1  Podnikateľ Erik Sedlák LAHER, so sídlom Adyho 9, 937 01  Želiezovce, IČO: 14079526, (ďalej dodávateľ, prevádzkovateľ) vydáva tieto „Všeobecné obchodné podmienky“  s cieľom určiť podmienky na dodanie tovaru alebo služieb.
1.2  Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne.

II.  Uzatvorenie zmluvného vzťahu

2.1  Každá zmluva musí obsahovať: základné identifikačné údaje zmluvných strán, predmet zmluvy, miesto a termín plnenia, cenu predmetu zmluvy, záručné podmienky, záverečné ustanovenia.
2.2  Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
2.3  Časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.
2.4  Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.
2.5  V prípade, že odberateľ neplní svoje povinnosti riadne a včas, najmä ak neuhradil dve a viac faktúr v lehote splatnosti, je dodávateľ  oprávnený  jednostranne odstúpiť od uzavretých zmlúv a dohôd.
2.6  V prípade, že si dodávateľ neplní svoje povinnosti riadne a včas, je odberateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od uzavretého zmluvného vzťahu.
2.7  Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.

III.   Ceny a platobné podmienky

3.1  Odberateľ je povinný zaplatiť cenu za  dodaný tovar alebo prevedené práce v súlade s platným cenníkom firmy alebo cenu dohodnutú osobitnými písomnými zmluvami.
3.2  Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je cena za dodaný tovar alebo službu splatná v hotovosti alebo prevodom do 14. dní od vystavenia faktúry.
3.3  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
3.4  V prípade omeškania môže dodávateľ požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania.

IV.  Záručná doba

4.1      Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ výrobca neuvádza inak.

4.2     Zárukou za kvalitu diela preberá dodávateľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

4.3     Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

4.4    O kvalite materiálu používaného pri prácach vie zhotoviteľ  predložiť atestačné listy, certifikáty a vyhlásenia o zhode, ktoré sú zárukou kvality používaného materiálu.

4.5     Pokiaľ má dodaný tovar alebo zhotovené dielo chyby,  objednávateľ je povinný tieto chyby  bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi. Reklamačné konanie sa riadi platným reklamačným poriadkom firmy. Reklamačný poriadok je k nahliadnutiu na adrese prevádzky: Mierová 24, 937 01  Želiezovce.

V.  Ochrana životného prostredia

5.1  Dodávateľ  je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
5.2  Dodávateľ  je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním diela. Dodávateľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša sankcie s tým spojené.

VI.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

6.1  Dodávateľ  sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou legislatívou BOZP a PO.
6.2  Dodávateľ je povinný zabezpečiť príslušné oprávnenia pre zamestnancov jednotlivých profesií pre práce s požiadavkou na odbornú, prípadne zdravotnú spôsobilosť (zvárači a pod.).
6.3  Dodávateľ je povinný zabezpečiť potrebné školenia v oblasti BOZP a PO ako aj prvej pomoci.
6.4  Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia a nástroje a pod. neohrozovali BOZP. Za tým účelom je povinný vykonávať ich potrebnú údržbu a opravy.

VII.   Ochrana osobných údajov

7.1  Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
7.2  Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované v Poučení o ochrane osobných údajov.

VIII.  Záverečné ustanovenia

8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike.
8.2  Zmeny a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.  Podnikateľ je oprávnený kedykoľvek prijať zmeny a doplnenia, príp. nové znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Účinnosť obchodných podmienok je od 25.5.2018

Back to top