OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poučenie o ochrane osobných údajov zákazníkov

Podľa  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) a podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „Nariadenie“)

1.  Prevádzkovateľ
Erik Sedlák LAHER
Sídlo: Adyho 9, 937 01  Želiezovce, Prevádzka: Mierová 24, 937 01  Želiezovce
IČO: 14079526, DIČ: 1020383122,  IČ DPH: SK1020383122, Zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Levice č. 402-10472

2. Kontakt na prevádzkovateľa
email:  office(@)laher.sk
telefón: +421 918 723 74

3.  Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.

4.  Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ dodržiava zásady ochrany osobných údajov uvedené v Čl. 5 Nariadenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

na právnom základe plnenia zmluvy alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, kde účelom môže byť:

 • vyhotovenie cenových ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby
 • plnenie si záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky
 • prijímanie a riešenie reklamácií
 • doručovanie zásielok

 na právnom základe plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa

 • účelom je plnenie si zákonných povinností prevádzkovateľa – vedenie účtovníctva

na právnom základe súhlasu dotknutej osoby – prevádzkovateľ používa len príležitostne.

na základe oprávneného záujmu

 • účelom je informovať o novinkách, ktoré sa týkajú zmluvnej spolupráce a produktov či služieb, ktoré môže prevádzkovateľ poskytnúť na základe predošlého vzťahu s dotknutou osobou.
 • účelom je evidencia existujúcich zákazníkov

Rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od účelu spracovania na základe  zásady minimalizácie údajov.

5.  Doba uchovania osobných údajov

– v prípade plnenia zmluvy sa osobné údaje spracúvajú po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

– v prípade zákonných povinností prevádzkovateľa je doba uchovania osobných údajov v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

– v prípade súhlasu dotknutej osoby je doba uchovania osobných údajov 3 roky od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu

– v prípade oprávneného záujmu je doba uchovania, pokiaľ tento záujem trvá

6.  Príjemcovia osobných údajov

 • Oprávnené osoby prevádzkovateľa – zamestnanci
 • Dodávatelia prác a služieb (podľa objednaných prác – externí pracovníci – zvárači, montéri, dodávatelia zemných prác, projektanti, geodeti, rozpočtári, stavbyvedúci, stavebný dozor, odborní pracovníci vyhradených technických zariadení plynových, autorizovaný koordinátor zvárania a pod.)
 • Dodávatelia tovaru (napr. v prípade reklamácií, dodania tovaru na adresu zákazníka a pod.)
 • Prepravné spoločnosti
 • SPP-distribúcia, a.s., Bratislava – v prípade realizácie distribučných a pripojovacích plynovodov
 • Banky – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatrabanka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., – predaj na splátky Quatro
 • Profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie (Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie).

8.  Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

9.  Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ rešpektuje práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v Nariadení a v prípade ich uplatnenia ich bezodkladne rieši v súlade s Nariadením.

Dotknutá osoba môže súhlas s akýmkoľvek spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nijako neovplyvní zákonnosť spracovania údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k údajom podľa Čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa žiadať potvrdenie o tom, či jej osobné sú alebo nie sú spracovávané, a požiadať o prístup k nim. Informácie o prístupe okrem iného zahŕňajú účel spracovania, kategórie príslušných osobných údajov, príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. Toto právo však nie je absolútne a záujmy iných osôb môžu obmedziť právo na prístup dotknutej osoby.

Právo na opravu údajov podľa Čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“) podľa Čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný  tieto údaje  vymazať bez zbytočného odkladu.  Ide napr. o prípady:  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sa spracúva; v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov; ak sa osobné údaje používajú nezákonným spôsobom

Právo na obmedzenie spracovania podľa Čl. 18 Nariadenia: Za určitých okolností má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracovania jej osobných údajov. V tom prípade budú príslušné údaje označené a budú môcť byť nami spracované iba v obmedzenom rozsahu.

Právo na prenosnosť údajov podľa Čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje odovzdať ďalším subjektom.

Právo na námietku podľa Čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov a požadovať zastavenie spracovania  z dôvodu vyplývajúceho z konkrétnej životnej situácie. V prípade, že osobné údaje boli použité za účelom priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Uvedené práva si môže dotknutá osoba uplatniť písomne, buď poštou na adrese prevádzkovateľa alebo elektronicky mailom na adrese: office(@)laher.sk 
Kontaktná osoba: Annamária Oršulíková , t.č. 0918 723 742

V prípade sťažnosti má dotknutá osoba zároveň právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci spracovania osobných údajov. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Účinnosť týchto podmienok je od 25.5.2018

Back to top