PLYN

Montážne služby - plynovody a plynové prípojky

Plynovody a plynové prípojky

S realizáciou STL distribučných a pripojovacích plynovodov máme mnohoročné skúsenosti.
Patríme medzi odporúčaných zhotoviteľov plynovodov SPP-distribúcia, a.s. Na výkon týchto činností máme potrebné oprávnenia, povolenia a certifikáty. Naši pracovníci spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú aktualizačných školení a seminárov.

Realizujeme: 

 • STL distribučné plynovody
 • STL pripojovacie plynovody
 • preložky STL plynovodov
 • STL vnútroareálové plynovody
 • NTL vnútroareálové plynovody
 • NTL plynoinštalácie

V roli aliančného partnera spoločnosti SPP pri realizáciách plynovodov zabezpečujeme:

•  podanie žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti do SPP-distribúcia, a.s.
•  vyhotovenie projektovej dokumentácie plynovodu odborne spôsobilou osobou na základe technických podmienok pripojenia SPP-distribúcia, a.s.
•  vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii
•  posúdenie projektovej dokumentácie od SPP-distribúcia,a.s.
•  zemné práce súvisiace s realizáciou prípojky (vrátane pretlaku)
•  montážne práce s použitím certifikovaných materiálov
•  dodávku a montáž domovej regulačnej zostavy
•  geodetické zameranie skutočného zhotovenia plynovodov
•  odbornú prehliadku a odbornú skúšku od plynovodu a regulátora tlaku plynu
•  tlakovú skúšku plynovodu
•  vybavenie osvedčenia projektovej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky od oprávnenej organizácie
• technickú dokumentáciu od plynovodu potrebnú k odovzdaniu do SPP-distribúcia, a.s.

Plynovod je potrubie s armatúrami a príslušenstvom na rozvod plynu na pripojenie viac ako jednej plynovej prípojky s odberným plynovým zariadením. Technické riešenie plynovodu závisí od vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. k žiadosti o rozšírenie distribučnej sieti a od projektovej dokumentácie plynovodu. Majiteľom distribučného plynovodu je jeho zriaďovateľ (ten, kto uhradil náklady spojené s jeho realizáciou). Po odovzdaní technickej dokumentácie od distribučného plynovodu do SPP-distribúcia,a.s. je možné zrealizovaný plynovod darovať alebo dať do prenájmu SPP-distribúcia,a.s.

Plynovodná prípojka je plynové potrubie s komponentmi slúžiace na pripojenie odberného plynového zariadenia odberateľa do distribučnej siete. Začína sa pripojením na plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu na hranici pozemku. Technické riešenie prípojky závisí od konkrétneho vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., k žiadosti o pripojenie. Od daného vyjadrenia závisí, na ktorý distribučný plynovod sa budeme napájať a z akého materiálu bude prípojka zrealizovaná. Prípojku si zriaďuje  žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady na základe súhlasného vyjadrenia od SPP-distribúcia, a.s. Prípojka je majetkom zriaďovateľa plynovodu.

Naša spoločnosť je oprávnená realizovať prípojky plynu , navrhneme Vám technické riešenie , ale aj vybavíme projekt a jeho odsúhlasenie u SPP, a.s. a následne zrealizujeme a odovzdáme na komplet objednávateľovi  a SPP.
Vyhotovujeme:

 • vonkajšie plynovody, plynové prípojky
 • zabezpečíme projekt plynovej prípojky a jeho odsúhlasenie u SPP, a.s.
 • vnútorné plynovody
 • rozvody technických plynov

Plynové prípojky

Plynovodná prípojka slúži na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný plynovod. Začína sa napojením na plynovod a končí pred hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia. Hlavný uzáver je súčasťou domového plynovodu.

Plynovú prípojku zriadime  za technických podmienok   určených distribútorom. Vlastníkom plynovodnej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Vlastník je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy. Dodávateľ plynu je povinný za úhradu plynovodnú prípojku prevádzkovať, udržiavať a opravovať, ak o to jej vlastník požiada.

Zásady návrhu trasy prípojky

Každý objekt, ktorý tvorí samostatný celok, má mať samostatnú prípojku . Spoločnú prípojku môžu mať aj dva rodinné domy (dvojdom) alebo rozptýlené objekty na jednom pozemku.

Prípojka má byť priama, kolmá na os vozovky, v ktorej je uložený plynovod. K obvodovej stene budovy, pri ktorej je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky zo vzdialenosti 1 m vedené kolmo. Ak je prípojka vedená rovnobežne so základmi budovy, musí byť od nich vzdialená minimálne 1 m . Krytie potrubia prípojky je min. 0,8 m, max. 1,5 m. Minimálna vodorovná vzdialenosť od ostatných súbežných inžinierskych sietí je 0,4 m, minimálna zvislá vzdialenosť pri križovaní s inými vedeniami je 0,1 m. Prípojka je prednostne spádovaná do plynovodu s minimálnym sklonom 0,2 %.

 Miesto ukončenia prípojky sa navrhne tak, aby umiestnenie hlavného uzáveru odberného plynového zariadenia zodpovedalo podmienkam dodávateľa plynu.

 • Pripojenie plynovodných prípojok na plynovod

 Nízkotlakové prípojky z oceľového potrubia sa na oceľový plynovod pripájajú dvoma spôsobmi, a to:

 • Počas výstavby plynovodu navarením kolena v hornej časti,
 • Na prevádzkovanom plynovode sa prípojka napojí na T-kus, navarený na plynovod zhora.

 Ak je plynovod aj plynovodná prípojka z polyetylénu, použije sa T-kus s elektortvarovkami.

 Strednotlaková prípojka sa vždy musí realizovať pomocou T-kusa so sedlom

 • Montážne práce na plynovodoch a prípojkách

 Stavebné a montážne práce pri zhotovovaní plynovodných prípojok môžu vykonávať len zhotovitelia (dodávatelia), ktorí majú na túto činnosť oprávnenie odsúhlasený technologický postup u SPP a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

 Pred začiatkom montážnych prác sa musí vizuálne skontrolovať priechodnosť rúr a ich vyčistenie. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Armatúry a izolačné spoje sa montujú na potrubie až po jeho uložení do výkopu.

 Na dne výkopu musí byť potrubie vystredené a rovnomerne podsypané a obsypané zhutneným pieskom . Pri prerušení montážnych prác a pred položením potrubia do ryhy musia byť voľné konce utesnené proti vzniknutiu vody a nečistôt.

 Potrubie, okrem armatúr a rozoberateľných spojov musí byť pri tlakovej skúške zasypané. Armatúry sa môžu obsypať a zasypať až po tlakovej skúške, po prehliadnutí revíznym technikom a po geodetickom zameraní.

 • Plynovody a prípojky z polyetylénu

 Spájanie potrubia z polyetylénu sa vykonáva zváraním elektortvarovkami, metódou na tupo a mechanickými spojkami.

 Zváranie na tupo možno použiť len pri rúrach s väčším vonkajším priemerom ako D 63 mm.

 Zváranie polyetylénových rúr do D 63 mm vrátane sa vykonáva výlučne elektrotvarovkami.

 Napojenie prípojky z polyetylénu na plynovod z polyetylénu možno vykonať len pomocou elektrotvarovky.

 Montážne práce s polyetylénovými rúrami, tvarovkami a uzávermi možno vykonávať len do teploty ovzdušia min. +5oC.

 V letnom období sa prepájacie zvary na polyetylénovom potrubí musia vykonať pri najnižšej dennej teplote, v skorých ranných hodinách.

 Spojenie polyetylénovej časti potrubia s kovovou časťou sa vykonáva prechodkami.

 Prípojky, domové regulačné stanice ( DRS )

Postup krokov pri realizácií prípojky, alebo domovej regulačnej stanice :

 1. Predložiť žiadosť na SPP a.s.(potrbné LV)
 2. SPP stanoví technické podmienky: vypracovanie PD (projektovej dokumentácie); odsúhlasenie PD na SPP a.s.; dohodnutie spôsobu odovzdania PZ (plynárenského zariadenia) do správy majetku SPP a.s. (darovanie, prenájom, odovzdanie za úhradu).
 3. Žiadateľ nás osloví predloží technické podmienky stanovené SPP a.s., odsúhlasenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie .
 4. Vypracuje sa cenová ponuka.
 5. Po jej odsúhlasení nastúpime  na samotnú realizáciu pripájacieho plynovodu vrátane tlakovej skúšky,revíznej správy,  geodetického zamerania, privolanie pracovníkov SPP na kontrolu realizácie pripájacieho plynovodu.
 6. Zabezpečíme odovzdanie technickej dokumentácie na SPP a žiadateľovi.

Vnútorná plynoinštalácia

Vnútornú plynoinštaláciu (tzn. od hlavného uzáveru plynu k uzáverom plynových spotrebičov) realizujeme pomocou materiálou, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou.

Na realizáciu vnútornej plynoinštalácie (od hlavného uzáveru plynu k uzáverom plynových spotrebičov) používame v nadväznosti na projektovú dokumentáciu vnútornej plynoinštalácie nasledovné potrubia:

 • oceľové potrubie vedené nad povrchom zeme (upevnené k vnútornej strane oplotenia, prípadne obvodovej stene objektu) s použitím tvaroviek
 • polyetylénové potrubie vedené v zemi
 • medené potrubie s použitím tvaroviek
 • plast-hliníkové potrubie Alpex-gas sa odporúča viesť v stavebných konštrukciách

Výhody a nevýhody použitého materiálu:

 • oceľové potrubie má dobré mechanické vlastnosti, je lacnejšie, ale medzi jeho nevýhody patrí, že si vyžaduje častejšiu údržbu, nakoľko jeho odolnosť voči korózii je nízka, náklady spojené s montážou sú vyššie ako pri ostatných materiáloch,
 • polyetylénové potrubie je charakteristické dlhou životnosťou, nepretekajúcimi spojmi, antikoróznou, chemickou a teplotnou odolnosťou, nevýhodou je nízka odolnosť voči UV žiareniu,
 • medené rozvody sa vyznačujú dlhou životnosťou, nehorľavosťou, odolnosťou voči vysokým teplotám, korózii, UV žiareniu, zmenám teplôt, sú plynotesné, inštalácia je rýchla a jednoduchá,
 • plast-hliníkové potrubie má dlhú životnosť, je odolné voči korózii, zabezpečuje absolútnu tesnosť proti úniku zemného plynu, inštalácia je rýchla a hospodárna. Nevýhodou je nižšia odolnosť voči mechanickému poškodeniu.

 

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe projektovej dokumentácie od vnútornej plynoinštalácie
(v prípade potreby Vám ju vieme zabezpečiť) a obhliadky miesta realizácie.

Back to top