ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Národný projekt „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

 

 

 

Sme oprávneným zhotoviteľom pre národný projekt „Zelená domácnostiam“ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá splnila požadované podmienky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a následne má vydané osvedčenie pre inštaláciu tepelných čerpadiel podľa § 13a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001.

Osvedčenie je platné od septembra 2022.

Spolupracujeme so značkami Vaillant Group a Buderus.

Podrobné informácie o projekte sú k dispozícii na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk.

Back to top